Reikia pagalbos?
Parašykite mums!
+ 370 645 54556
+ 370 5 262 6093

Dokumentų įteikimas

Dokumentų perdavimas ir įteikimas – suinteresuoto asmenspriemonė greitai ir veiksmingai pranešti apie svarbius dokumentus kitiemsasmenims.
Antstolis perduoti arba įteikti dokumentus gali:

  • Teismo pavedimu ;
  • Fizinių arba juridinių asmenų prašymu.

Tai antstolio funkcija arba pareiga, kaiantstolis teismo pavedimu arba fizinių ar jurdinių asmenų prašymu perduoda arbaįteikia dokumentus asmenims, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje,įstatymų nustastyta tvarka.  Dokumentaigali būti įteikti tiek  asmens gyvenamojovietoje, tiek darbo vietoje, tiek antstolės kontoroje, tiek bet kurioje kitojevietoje, kur yra asmuo. Jeigu dokumentų gavėjo negalima surasti arba jis vengiadokumentų įteikimo, tai dokumentai gali būti įteikti šeimos nariams,darbovietės administracijai. 
Juridiniam asmeniui skirti dokumentaipaprastai įteikiami JA vadovui ar valdymo organui, tačiau nepavykus įteiktidokumentų jiems, dokumentai yra įteikiami bet kuriam kitam juridnio asmensdarbuotojui esančiam įteikimo vietoje.

Dokumentų perdavimas ir įteikimas2

  1. Teismo pavedimu dokumentai perduodami ir įteikiami Civilinio proceso kodeksonustatyta tvarka.
  2. Antstolis fizinių ar juridinių asmenų prašymu perduoda ir įteikia dokumentuskitiems Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.Dokumentų įteikimo ir perdavimo tvarką įsakymu tvirtina teisingumo ministras.
  3. Dokumentai asmeniui perduodami irįteikiami asmeniškai, siunčiant registruotu laišku arba kitu Dokumentų įteikimoir perdavimo tvarkoje nustatytu būdu, informuojant, kad dokumentą perduodaantstolis. Perduodančio asmens prašymu antstolis asmeniškai įteikdamas perduodamusdokumentus gali, o įstatymo nustatytais atvejais privalo dokumentus priimančiamasmeniui išaiškinti teisines pasekmes, kurias gali sukelti arba sukelia šiųdokumentų įteikimas ar atsisakymas juos priimti.

Dėl dokumentų perdavimo ar įteikimo prašome kreiptis el. paštu info@antstoleskontora.lt arba telefonu +370 (5) 2626093.

2 Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas, 24 straipsnis. Valstybės Žinios, 2002, Nr. 53-2042.

Domina paslauga? Parašykite arba paskambinkite mums! Į viršų